Akty prawne

Zasoby VEROLING obejmują akty prawne regulujące usługi tłumaczenia i pracę tłumaczy.

Stanem na 2017 r. polska branża tłumaczeniowa regulowana jest głównie przez poniższe akty prawne.

Akty prawne regulujące egzaminy na tłumacza przysięgłego i zawód

Poniżej znajdują się informacje dla osób pragnących zdać egzamin na tłumacza przysięgłego i uzyskać w ten sposób prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego:

Wnioski i formularze

Przyszli i obecni tłumacze przysięgli mogą sprawdzić nowe wymogi i wzory wniosków udostępniane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dane akty prawne zawierają  m.in.:
 • Wniosek o dokonanie zmian w danych osobowych
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Wniosek o przeprowadzenie testu umiejętności/odbycie stażu adaptacyjnego
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonanym wpisie na listę tłumaczy przysięgłych
 • Wniosek o skreślenie z listy tłumaczy przysięgłych
 • Wniosek o wpis na listę tłumaczy przysięgłych
 • Wniosek o zawieszenie w wykonywaniu czynności tłumacza
 • Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego
 • Formularz – wzór podpisu i odcisk pieczęci tłumacza przysięgłego
 • Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu na tłumacza przysięgłego
 • Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych