Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR; Corporate Social Responsibility), zwana także Społeczną Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw jest koncepcją, w ramach której przedsiębiorstwa na zasadach dobrowolności uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.
Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne, długofalowe, które wybitnie przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym. Biuro Tłumaczeń VEROLING, jako jedna z najaktywniejszych firm tłumaczeniowych w Polsce, jest aktywnym propagatorem idei CSR.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest zauważalna na wielu obszarach naszej działalności. Dbamy o ochronę środowiska, popieramy akcje społeczne, działamy na rzecz poprawy sytuacji dzieci w potrzebie, osób o ograniczonej mobilności ruchomej oraz w podeszłym wieku.

Jako dowód na dojrzałość, stabilność i wiarygodność, kierując się dbałością o przejrzystość i etyczność procesów biznesowych, w tym relacje z interesariuszami, Zarząd Spółki przyjął „Kodeks Odpowiedzialnego i Etycznego Biznesu”[1].

Dążymy do tego, aby sposób działania i polityki Spółki były zgodne z wytycznymi MOP, Social Accountability International (SA800), inicjatywy United Nations Global Compact oraz platformy SEDEX.

 • Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni roboczej
 • Upewnienie się, że wszyscy pracownicy podzielają odpowiedzialność za wspólne cele i są zaangażowani
 • Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, poglądy polityczne, pochodzenie etniczne, rasę, religię lub wyznanie.
 • Bycie rzetelnym partnerem dla naszych dostawców
 • Zachęcanie dostawców do stosowania podobnych wytycznych CSR
 • Dążenie do ograniczania szkodliwego wpływu na środowisko we wszystkich podejmowanych przez nas działań
Kodeks CSR Spółki Biuro Tłumaczeń VEROLING
Kodeks podstawowy ETI Ethical Trading Initiative
SA8000:2014 – Social Accountability (SAI – Social Accountability International)
ISO 14001:2015 – Environment Management System (International Organization for Standardization)
OHSAS 18001:2007 (PN-N-18001) – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
ISO/DIS 45001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – BHP

Społeczna odpowiedzialność biznesu (obszary)

 1. Działania proekologiczne
  1. Wybór najmniej szkodliwych dla środowiska środków transportu podczas podróży służbowych
  2. Korzystanie z ekologicznych zamienników, gdy tylko są dostępne na etapie zakupów
  3. Stosowanie recyklingu. Zbieramy i przekazujemy do recyklingu stare baterie, tonery, papier, metal i plastik.
  4. Ograniczanie w maksymalnym możliwym zakresie użycia papieru poprzez komunikację cyfrową oraz archiwizację. W naszym biurze obowiązuje zasada ograniczonego drukowania materiałów („zanim wydrukujesz, pomyśl o środowisku”) — staramy się kiedy to tylko możliwe korzystać z dokumentów elektronicznych.
  5. Cyfryzacja. Używamy narzędzi elektronicznych: oprogramowania upraszczającego sposób obsługi dokumentów oraz specjalnych aplikacji internetowych usprawniających komunikację wewnętrzną w firmie oraz z partnerami zewnętrznymi.
  6. Nowoczesna infrastruktura. Zastępujemy kopiarki i drukarki urządzeniami wielofunkcyjnymi, zaś puste wkłady po tonerach zwracamy do ponownego użycia i recyklingu.
  7. Uświadamianie ekologiczne partnerów handlowych w zakresie zrównoważonej emisji dwutlenku węgla poprzez inwestowanie w projekty oszczędzania energii i in.
 2. Działania prospołeczne: wsparcie dla dzieci

  Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Kierując się tą maksymą, od samego początku zespół VEROLING objął swoim patronatem Dom Małego Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie.

 3. Działania prospołeczne: wsparcie dla Fundacji bez Tajemnic

  Pomagamy naturze, pomagamy ludziom. W ramach tego poddziałania wspieramy inicjatywę „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie”. Zbieranie nakrętek to jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych, polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. 100% pozyskanych w ten sposób środków Fundacja przeznacza na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla swoich podopiecznych — niepełnosprawnych dzieci.

 4. Działania prospołeczne: osoby niepełnosprawne

  Biuro Tłumaczeń VEROLING oferuje ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w dostępie do usług lingwistycznych:

  • osoby z niepełnosprawnością wzroku i osoby niedowidzące mogą korzystać ze specjalnego, kontrastowego trybu ekranu, funkcji powiększania prezentowanego tekstu i innych;
  • osoby niewidome, niedowidzące lub niepotrafiące czytać/pisać również mogą liczyć na udogodnienia. Przy podpisywaniu umów z VEROLING, obecnych jest dwóch pracowników oddziału, a dodatkowo, na wyraźne życzenie klienta, świadek (osoba zaufana). Takie osoby mogą liczyć na odczytanie umowy, a złożenie podpisu może odbyć się za pomocą odcisku palca.
 5. Wspieranie honorowego krwiodawstwa

  W 2016 roku VEROLING dołączył do inicjatywy wspierającej ideę krwiodawstwa w Polsce — Dawcom w Darze.
  Każdej osobie będącej aktywnym Honorowym Dawcą Krwi (czyli taka, która oddała krew w przeciągu ostatniego roku), przysługuje specjalny rabat  na podstawie legitymacji.

 6. Fundacja i mecenat kulturalny

  Termin mecenat kulturalny przyjął się do określania różnych form finansowego i pozafinansowego wsparcia projektów artystyczno-kulturalnych.

  VEROLING uważa za niezwykle ważne wspieranie wszechstronnej twórczości artystycznej, społecznej i edukacyjnej, znajdującej się poza zakresem naszej bezpośredniej aktywności biznesowej.
  W szczególności chodzi o wspieranie twórczego i odkrywczego sposobu myślenia dzieci, młodzieży i dorosłych, wyrównanie szans życiowych, n.in. dostępu do edukacji, kultury i sportu.